Lĩnh vực hoạt động của Viện – Nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ

– Nghiên cứu các đề tài KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ. 

+ Lĩnh vực nghiên cứu: 

 • Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế số. 
 • Nghiên cứu đánh giá tác động của ngành ICT tới tăng trưởng kinh tế. 
 • Phát triển nhân lực CNTT 

+ Sản phẩm ứng dụng: 

 • Xây dựng, chuyển giao các phần mềm quản lý
 • Xây dựng phát triển học liệu số
 • Các giải pháp về CNTT, kinh tế số, điện tử viễn thông
 • ……

– Tư vấn xây dựng các định mức Kinh tế kỹ thuật, xây dựng đơn giá phục vụ công tác quản lý và quản trị sản xuất kinh doanh cho các Bộ ngành và doanh nghiệp. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông (bao gồm: Phát thanh, truyền hình, xuất bản, bưu chính, viễn thông, CNTT, đầu tư xây dựng cơ bản) và giáo dục, đào tạo. 

+ Các loại hình sản phẩm: 

 • Định mức lao động: Vận hành, khai thác; bảo dưỡng; sản xuất sản phẩm
 • Định mức vật tư: ấn phẩm, văn phòng phẩm; nhiên liệu (xăng, dầu, điện năng…)
 • Định mức sử dụng máy móc thiết bị
 • Định mức chi phí, đơn giá, giá thành sản phẩm
 • …. 

– Đào tạo, hướng dẫn, tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống BSC/KPIs 

+ Mục tiêu: 

 • Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá, dẫn dắt hoạt động của toàn doanh nghiệp đi theo mục tiêu, chiến lược và kế hoạch đã đặt ra 
 • Xây dựng bộ công cụ giúp từng cá nhân, bộ phận tự đo lường, đánh giá, điều chỉnh hoạt động theo các quy định, chuẩn mực của doanh nghiệp 

+ Nội dung công việc: 

 • Phân rã kế hoạch của doanh nghiệp giao tới từng phòng/bộ phận, cá nhân
 • Xây dựng hệ thống KPIs đến từng cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp (phát triển hệ thống KPIs để đo lường, đánh giá kết quả công việc, dẫn dắt hoạt động  của từng cá nhân, bộ phận)

+ Sản phẩm: 

 • Hệ thống KPIs đo lường, đánh giá kết quả công việc và dẫn dắt hoạt động của từng cá nhân, bộ phận 
 • Hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc
 • ….
Bàn Thờ Đẹp | Bể cá thủy sinh | Ship hàng đi Mỹ giá rẻ | Epacket Việt Nam | Buy Google negative reviews | Chó Corgi | Màn sao sân khấu | Làng Hoa Tây Tựu